** ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม **

กองการศึกษาฯ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการให้บริการของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดอนเมย

              
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ

 งานบริหารการศึกษา
– งานบริหารงานบุคคล
– งานบริหารทั่วไป
– งานบริหารการศึกษา
– งานวางแผนและสถิติ
– งานการเงินและบัญชี

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
–  งานกิจการศาสนา
–  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
–  งานกิจการเด็กและเยาวชน
–  งานกีฬาและนันทนาการ

 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานจัดการศึกษา
– งานพลศึกษา
– งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
– งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
– งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้ามไปยังทูลบาร์