สำนักปลัด

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

นางเพ็ญศิริ คชะเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัตนา สุดสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสรรเสริญ คชะเสน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยวิชิต สานุทัศน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ

นางสาวอาภาภรณ์ สุทธิประภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายไชยวุฒิ โมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะนุช สีระบุตร

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

นางสาวอัจฉราวรรณ คำผาลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางวิชาวาสน์ เดชเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวชนาภา สุขสบาย

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบุคลากร)

(นายทวีศักดิ์ ชาลีศรี )

พนักงานขับรถยนต์

นายหัสรินทร์ จิตเสนาะ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายบุญชื่น กันยะมาสา

พนักงานสูบน้ำ

นายทองหลาง ผิวทอง

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง สถานีที่ 1

นายสุพจน์ เหมือนเหลา

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเมย สถานีที่ 2

นายคำมร นามชู

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านก่อ สถานีที่ 1

นายปริญญา โฉมเฉลา

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง สถานีที่ 2

นางประกอบ สลีสองสม

พนักงานทำความสะอาดและงานทั่วไป

นายจำรัส วังสการ

คนสวน

ข้ามไปยังทูลบาร์