สำนักปลัด

นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

โทร.089-7213942

นางเพ็ญศิริ คชะเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 088-3623510

นางสาวรัตนา สุดสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร. 081-1860670

นายสรรเสริญ คชะเสน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร. 085-1053928

นางธิดารัตน์ ชูรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร. 087-8773198

นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ

โทร. 080-6259782

นางสาวอาภาภรณ์ สุทธิประภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 062-1348612

โทร. 086-0754712

นางวิชาวาสน์ เดชเสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายไชยวุฒิ โมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร. 087-0369031

นางสาวอัจฉราวรรณ คำผาลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

โทร. 088-3598107

นายหัสรินทร์ จิตเสนาะ

พนักงานขับรถยนต์

โทร. 088-0743220

นายบุญชื่น กันยะมาสา

พนักงานสูบน้ำ

โทร. 082-8766636

นางสาวปิยะนุช มีดี

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)

โทร. 080-7827678

นางสาวชนาภา สุขสบาย

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบุคลากร)

โทร. 061-1163774

นายศราวุฒิ มีดี

คนงานทั่วไป ( ปฏิบัติงานขับรถน้ำดับเพลิง )

061-5428522

นายปริญญา โฉมเฉลา

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง สถานีที่ 2

โทร. 088-4753394

นายสุพจน์ เหมือนเหลา

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเมย สถานีที่ 2

โทร. 095-6067785

นายคำมร นามชู

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านก่อ สถานีที่ 1

โทร. 098-0955180

นางประกอบ สลีสองสม

พนักงานทำความสะอาดและงานทั่วไป

โทร. 091-6715976

-

คนสวน

นายบุญเลี่ยม วันโท

นายทองหลาง ผิวทอง

พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง สถานีที่ 1

โทร. 089-0975846

ข้ามไปยังทูลบาร์