สำนักงานสิ่งเวดล้อมภาคที่ 12 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ขอเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านรวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานสิ่งเวดล้อมภาคที่ 12 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาเจริญ ขอเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านรวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล


ข้ามไปยังทูลบาร์