** สำนักงานปลัด **

  สำนักงานปลัด   

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในการ ให้บริการของสำนักปลัด อบต.ดอนเมย

               สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต.  ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ

 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสารบรรณ
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานบริหารงานบุคคล
– งานเลือกตั้ง
– งานตรวจสอบภายใน
– งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
– งานการประชุม
– งานอำนวยการและประสานราชการ
– งานติดตามผลการปฏิบัติ
– งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
– งานเลือกตั้ง
– งานข้อมูลการเลือกตั้ง
– งานชุมชนสัมพันธ์
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการ
– งานอำนวยการ
– งานป้องกัน
– งานช่วยเหลือฟื้นฟู
– งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานกฎหมายและนิติกรรม
– งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานระเบียบการคลัง
– งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสวัสดิการสังคม
– งานพัฒนาชุมชน
– งานจัดระเบียบชุมชน
– งานสังคมสงเคราะห์
– งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

งานการเกษตร 
– งานส่งเสริมการเกษตร
– งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ข้ามไปยังทูลบาร์