สมาชิกสภา

นายมอง วงสกุล

ประธานสภา

นายวานิจ สุภาพันธ์

รองประธานสภา

นายมงคล ชินมาตร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอุทิศ ศรีภิรมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายบุญเลียน วงค์จันทา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายณรงค์ สุระวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญเรือง เข็มแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอนงค์ วงสกุล

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายนิรักษ์ เหมือนเหลา

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายวิมูล โกกาศก

ส.อบต. หมู่ที่ 5

ข้ามไปยังทูลบาร์