สมาชิกสภา

นายมอง วงสกุล

ประธานสภา

โทร.081-0694163

นายวานิจ สุภาพันธ์

รองประธานสภา

โทร.084-4960456

นายมงคล ชินมาตร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

โทร.097-0639056

นายอุทิศ ศรีภิรมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

โทร.065-3433397,082-3134307

นายบุญเลียน วงค์จันทา

ส.อบต. หมู่ที่ 2

โทร.093-4721219

นายณรงค์ สุระวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

โทร.087-2407577

นายบุญเรือง เข็มแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

โทร.085-6378166

นายอนงค์ วงสกุล

ส.อบต. หมู่ที่ 4

โทร.087-1047273

นายนิรักษ์ เหมือนเหลา

ส.อบต. หมู่ที่ 5

โทร.087-9622436

นายวิมูล โกกาศก

ส.อบต. หมู่ที่ 5

โทร.080-1921161

ข้ามไปยังทูลบาร์