สมาชิกสภา

นายเกรียงไกร วิริยะกูล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

โทร.089-5826321

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

นายทวี มงคลมาตย์

โทร.083-3710634

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

นายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์

โทร.089-7213942

นายสุรเชษฐ์ โฉมเฉลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หมู่ 2

โทร.064-5389798

นายสุดตา สุทัศน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หมู่ 3

โทร.085-2051743

นางจิรวรรณ สุระสิทธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หมู่ 4

โทร.064-5695832

นายนิรักษ์ เหมือนเหลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หมู่ 5

โทร.087-9622436

ข้ามไปยังทูลบาร์