สมาชิกสภา

นายเกียงไกร วิริยะกูล

ประธานสภา

โทร.089-5826321

รองประธานสภา

นายทวี มงคลมาตย์

โทร.083-3710634

นายสุรเชษฐ์ โฉมเฉลา

ส.อบต.หมู่ 2

โทร.064-5389798

นายสุดตา สุทัศน์

ส.อบต.หมู่ 3

โทร.085-2051743

นางจิรวรรณ สุระสิทธิ์

ส.อบต.หมู่ 4

โทร.064-5695832

นายนิรักษ์ เหมือนเหลา

ส.อบต.หมู่ 5

โทร.087-9622436

ข้ามไปยังทูลบาร์