สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 0 4552 5807 โทรสาร 0 4552 5911

เว็บไซต์ www.donmeiy.go.th / E-mail : abt789donmeiy@gmail.com / เฟสบุ๊ก : อบต ตำบลดอนเมย


 

สภาพทางภูมิศาสตร์

อาณาเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยมีพื้นที่ประมาณ ๑๗.๕๗ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑๐,๙๘๐ ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  อ ยู่ห่างจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญประมาณ  12  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ  มีแนวเขตติดต่อกับตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศใต้  มีแนวเขตติดต่อกับตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศตะวันออก  มีแนวเขตติดต่อกับตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ทิศตะวันตก  มีแนวเขตติดต่อกับตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู คือ

  • ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน
  • ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำ/ลำห้วย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จำนวน    ๔   สายได้แก่

  1. ลำห้วยปลาแดก
  2. ลำห้วยหลี่
  3. ลำห้วยไร่
  4. ลำห้วยนาไฮ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  1. ฝายน้ำล้น จำนวน ๘ แห่ง
  2. บ่อน้ำตื้น จำนวน ๖ แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน

ประปาผิวดินขนาดใหญ่จำนวน  ๒  แห่ง

คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

  • โครงการส่งน้ำด้วยไฟฟ้า
  • คลองส่งน้ำกุดน้ำมอก

แผนที่ตำบลดอนเมย

map donmeiy

การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง
  • โรงเรียนบ้านดอนเมย
  • โรงเรียนบ้านก่อ (รามคำแหงนุสรณ์ ๒)
  • โรงเรียนบ้านหนองปลิง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง
  • โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง
  • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลดอนเมย

การศาสนา

ประชากรในพื้นที่ตำบลดอนเมย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในพื้นที่จำนวน  4  แห่งประกอบด้วย

  • วัดบ้านดอยเมย
  • วัดบ้านก่อ
  • วัดบ้านหนองปลิง
  • วัดเก่าดงน้ำคำ

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย  จำนวน  ๑  แห่ง

  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ลูกจ้าง
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  คิดเป็นร้อยละ       100

โรคระบาด

  • โรคไข้เลือดออกช่วงเวลาที่ระบาด  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
  • โรคเลปโตสไปโลซีส (โรคฉี่หนู)  โรคนี้เกิดได้ตลอดปี  พบมากในช่วงฤดูฝน
  • โรคอุจาระร่วง  ช่วงเวลาที่ระบาด  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • ที่ทำการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน  จำนวน  1  แห่ง
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  80  นาย

ประชากร

ตำบลดอนเมยมีประชากรรวมจำนวนทั้งสิ้น  2,845  คน    ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ย 161.35 คน/ตารางกิโลเมตร      (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน 2562) โดยจะรวมตัวกันสร้างบ้านเรือนเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด  3  ชุมชน  ๕  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากร
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านดอนเมย นายคู่ เดชเสน 154 223 236 459
2 บ้านก่อ นายสุริยันต์ ตะนุมาตย์ 203 363 350 713
3 บ้านหนองปลิง นายสายันต์ มีดี 260 418 358 776
4 บ้านหนองปลิง(ใต้) นายสมคิด วะริวงษ์ 160 216 233 449
5 บ้านดอนเมย(หนองหมาว้อ) นายวิโรจน์ มีหิริ 141 230 227 457
รวมทั้งสิ้น
918 1,450 1,404 2,854

ข้ามไปยังทูลบาร์