สถิติผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/สถิติผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายึ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์