วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์ 

 

" วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น "
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
" สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  เศรษฐกิจดี  มีการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "

  พันธกิจ

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
5. กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
8.ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ข้ามไปยังทูลบาร์