วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย  เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติตลอดมา ซึ่งกรมศิลปากรได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มี วันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์