วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) ลงพื้นที่ออกบริการ รับยื่นแบบ ภ.ป.1 ปี 2566 นอกสถานที่ หมู่ที่ 1,2,3,4และ5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566  กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) ลงพื้นที่ออกบริการ รับยื่นแบบ ภ.ป.1 ปี 2566 นอกสถานที่ หมู่ที่ 1,2,3,4และ5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์