วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ นายสรรเสริญ คชะเสน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับเบี้ยยังชีพฯ

วันที่ 9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ นายสรรเสริญ คชะเสน  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน  2566  ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับเบี้ยยังชีพฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์