วันที่ 9  มิถุนายน 2566  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 9  มิถุนายน 2566  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และ รายงานเพื่อทราบ สถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อพิจาณา
1.พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566
2.พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริการจัดการขยะมูลฝอย   ในชุมชน ระหว่างเทศบาลตำบลไก่คำ จังหวัดอำนาจเจริญ กับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ข้ามไปยังทูลบาร์