วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ ประจำปี 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล แทนผู้ที่เสียชีวิต (นายมงคล สุวะมาศ)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ ประจำปี 2565 และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล แทนผู้ที่เสียชีวิต (นายมงคล สุวะมาศ)


ข้ามไปยังทูลบาร์