วันที่ 30 มกราคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ กองช่าง (งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปาทางไปหนองโคกกว้าง เนื่องจากท่อน้ำแตกจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำหลายวัน …..

วันที่ 30 มกราคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ กองช่าง (งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปาทางไปหนองโคกกว้าง เนื่องจากท่อน้ำแตกจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำหลายวัน ….. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้ทันถ่วงที่  ## แต่ติดปัญหาอะไหล่ซ่อมต้องสั่งจึงทำให้เกิดความล่าช้า
*-* องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความจำเป็น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
### ขอให้ประชาชนในพื้นที่ขับรถอย่างระมัดระวังไม่ไปเหยียบท่อน้ำ และช่วยกันดูแลรักษาไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

ข้ามไปยังทูลบาร์