วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำดอนเมย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาเจริญ โดยมี นายวรเทพ ทองน้อย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย , นายทวี มงคลมาตย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริส่วนตำบลดอนเมย เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์