วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและรับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566โดยจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและรับความรู้จากวิทยากรด้านต่างๆ โดย นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา วิทยากรและวิทยากร อบต.ดอนเมย การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ภาวะผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลาน การกำจัดขยะในครัวเรือนที่ถูกวิธี กิจกรรมแลกเปลี่ยนไม้ผลพันธ์ดีผู้สูงอายุมีความสุข ได้พบปะแลกเปลี่ยนสังสรรค์

ข้ามไปยังทูลบาร์