วันที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนอนชีวิต ตามโครงการ ” ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยื่น ”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนอนชีวิต เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพนั้น ตามโครงการ ” ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยื่น ” ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชี รายบุคคลภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี นายสำราญ วงค์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์