วันที่ 24 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลดอนเมย  ครั้งที่ 1/2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลดอนเมย 

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลดอนเมย  ครั้งที่ 1/2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลดอนเมย
เพื่อพิจาณา
1.การพิจารณาปรับแผนการเงินประจำปี 2566 ตามงบประมาณ
2.การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์