วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ได้ออกประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทั้ง 5 ด้าน ดังนั้น จึงขอสรุปประเมินประสิทธิภาพของอปท. (สถ – อปท) ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ได้ออกประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดทั้ง 5 ด้าน ดังนั้น  จึงขอสรุปประเมินประสิทธิภาพของอปท. (สถ – อปท) ประจำปี 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์