วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลิง ม.3 ช่วงนา นายรังสรรค์ สุวะไกร

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายมอน วงศ์จันทา—บ้านนายบุญส่ง สุระวงค์ บ้านหนองปลิง ม.3

3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนเมย ม.5 สายหน้าบ้าน นายประสงค์

ข้ามไปยังทูลบาร์