วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงาน พร้อมได้ดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ พบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงาน  พร้อมได้ดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์