วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 พบปะพนักงานส่วนตำบลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงาน อบต.ทุกคน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 พบปะพนักงานส่วนตำบลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงาน อบต.ทุกคน เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน
1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2.การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู้การปฏิบัติ
4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ
6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ในการ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์