วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยเหลือประชาชนล้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านก่อ หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยเหลือประชาชนล้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านก่อ หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง อำนาจเจริญ เนื่องจากประชาชนเขียนคำร้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงได้ให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการและพนักงานส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับผู้นำชุนชนบ้านก่อ หมู่ 2 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์