วันที่ 20 มีนาคม 2566 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมอบหมายให้ นางธิดารัตน์ ชูรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนางสาวปิยะนุช มีดี คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้ามไปยังทูลบาร์