วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสออกไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกให้เด็กเล็กรู้จักสังเกตและสอบถาม เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยได้ไปทัศนะศึกษา ณ วัดพระธาตุหนองบัวและสวนสัตว์อุบลราชธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสออกไปศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกให้เด็กเล็กรู้จักสังเกตและสอบถาม เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยได้ไปทัศนะศึกษา ณ วัดพระธาตุหนองบัวและสวนสัตว์อุบลราชธานี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์