วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566 

วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566
2) ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ซึ่งมีผู้ร่วมการประชาคม ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ปลัด.อบตดอนเมยผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลดอนเมย,ผู้แทนประชาคม  จำนวน 20 ท่าน
3) ผลจากการมีส่วนร่วม :  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในพื้นที่ได้รับทราบและพิจาณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566
4) นำความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมไปปรับปรุงพัฒนา : จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566  พร้อมประกาศใช้และนำไปปฏิบัติ

ข้ามไปยังทูลบาร์