วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ออกบริการรับชำระภาษีป้าย ,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึง 19 พฤษภาคม ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โดยได้ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ออกบริการรับชำระภาษีป้าย ,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึง 19 พฤษภาคม ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โดยได้ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ดังนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์