วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 และเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์