วันที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาสรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาสรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ข้ามไปยังทูลบาร์