วันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเข้ารับหน้าที่ (ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่(7)พ.ศ.2562) มาตรา 58/5

 

ข้ามไปยังทูลบาร์