วันที่ 11-13  กันยายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ปลัดและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย  ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-12 ปี   ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 11-13  กันยายน 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ปลัดและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย  ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดอนเมย ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กวัยเรียน 6-12 ปี   ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 20,000 บาท

ข้ามไปยังทูลบาร์