วันที่ 11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566 

วันที่ 11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
1) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566
2) ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ซึ่งมีผู้ร่วมการประชาคม ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภา ผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน
3) ผลจากการมีส่วนร่วม :  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในพื้นที่ได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566—2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566
4) นำความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมไปปรับปรุงพัฒนา : จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 —2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566  เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 —2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์