วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2566   เรื่องเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566  ได้พัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2566   เรื่องเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566  ได้พัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลดอนเมย มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมพิจารณาความเสียหาย ทั้งหมด  12  คน
3. ผลจากการมีส่วนร่วม  : พิจารณาความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินผู้ได้รับความเสียหาย  ทั้งหมด  4  ราย
4. การนำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : นำผลที่คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือไปดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์