วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย   การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด จะช่วยลดปัญหากลิ่นน้ำเสียจากการเก็บขนขยะ ลดภาระงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารบำรุงดินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนจะต้องจัดทำถังขยะเปียกครบร้อยละ 100 เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้ามไปยังทูลบาร์