วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ภายในตำบลดอนเมย

วันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๕ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา  ประจำปี  ๒๕๖๕   นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๕-๖ ภายในตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์