ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ทีมอำเภอเมือง อสม.บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 และ รพ.สต.ตำบลดอนเมย

นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัด อบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ดอนเมย และ นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมกับ ทีมอำเภอเมือง อสม.บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 และ รพ.สต.ตำบลดอนเมย โดยวิธีการสุ่มตรวจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำยุงลายขึ้น ในชุมชนให้ประชาชนมีความตระหนักในการช่วยร่วมมือป้องกันทำลายแหล่งพาะพันธ์มากขึ้น

ข้ามไปยังทูลบาร์