รายงานสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-62.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์