รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์