รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ 2562


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/06/รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์