รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/04/รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ-2562.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์