มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/03/รายงานผลการประเมิน-ITA-ปีงบประมาณ-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์