มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
ประจำปีงบประมาณ 2565
การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์