องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบถุงยังชีพผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังบุคคลซึ่งกลับมาจากต่างจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้รับการเฝ้าระวังไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากถูกกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน

มอบถุงยังชีพผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อปฏิบัติการเผ้าระวังบุคคลซึ่งกลับมาจากต่างจังหวัด

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้รับการเฝ้าระวังไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากถูกกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ส่งมอบถุงยังชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 เพื่อปฏิบัติการเผ้าระวังบุคคลซึ่งกลับมาจากต่างจังหวัด ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยให้มีการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายในครัวเรือน ให้อยู่ลำพัง ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ของร่วมกับสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งตำบลดอนเมยมีผู้ต้องได้รับการเฝ้าระวัง จำนวน 7 คน จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้รับการเฝ้าระวังไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากถูกกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน
ข้ามไปยังทูลบาร์