ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสำราญ วงจันค์ทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายพงษ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ใจดี ท้องถิ่นอำเภอเคียนซา นางพวงเพชร ลูกอินทร์ ท้องถิ่นอำเภอหัวตะพานนายรักชัย บาระมี ปลัดเทศบาลตำบลเค็งใหญ่ และนายสุรัตน์ ชูรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฎิบัติการ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และนอกจากนี้การประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้ามไปยังทูลบาร์