ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาจิก ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2538 ได้แยกออกจากตำบลนาจิก เป็นตำบลดอนเมย ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านดอนเมย หมู่ที่ 2 บ้านก่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิงใต้ และหมู่ที่ 5 บ้านดอนเมย(หนองหมาว้อ) ประชากร จำนวน 3,000 คนเศษ อาชีพทำนาปลูกข้าวและค้าขาย นับเป็น อบต.ขนาดเล็กของจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายอำคา วงสกุล เป็นประธานสภาตำบล โดยมีศูนย์พัฒนาตำบลที่บ้านหนองปลิงใต้โดยตำแหน่ง

 
ข้ามไปยังทูลบาร์