ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เวลา 09.00 น. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและประกอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอเชิญประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เวลา 09.00 น. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์