ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  ครั้งที่ 7 / 2562 เวลา 09.30 น. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การซักซ้อม ชี้แจงะเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการทำงานและปฏิบัติงาน ขององค์กร

ข้ามไปยังทูลบาร์