ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มาดำเนินการควบคู่กับการตั้ง “ด่านชุมชน” ตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล

ข้ามไปยังทูลบาร์