ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย

ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนเมย รายงานสถานะทางการเงินกองทุน (LTC) และพิจารณาอนุมัติโครงการการจัดบริการดูและระยะยาวด้านบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย LTC จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระบบท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์