ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่องเพื่อทราบ
– การรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562
เรื่องเพื่อพิจารณา
-เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
** โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายเคน สุระสิทธิ์ – ดอนปู่ตาบ้านหนองปลิง งบประมาณ 393,000.- บาท
** โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 บริเวณสี่แยกบ้านนายแจ่ม จัดงาน ถึงบ้านนางมะลิวัลย์ วงค์จันทา งบประมาณ 141,000.- บาท

ข้ามไปยังทูลบาร์